Web Analytics Made Easy -
StatCounter

LEAP

O PRÍRUČKE PRE MIESTNYCH TVORCOV POLITIKY

Praktický nástroj, súbor „formulárov“, dávajúci do rúk tvorcom politiky pomôcku ako formulovať základné línie miestnej politiky VD.

Tento Intelektuálny výstup má dve časti:
A) PRÍRUČKA: Poskytne usmernenie pre tvorcov politík o tom, ako formulovať základné línie miestnej politiky vo vzdelávaní dospelých. Je to súbor šablón a formulárov, ktoré umožnia využitie výstupov projektu ďalším samosprávami po skončení trvania projektu.

B) Poznatky z prípravy a testovania Príručky s cieľom prispieť k tvorbe dokumentov o politike VD na miestnej úrovni. Po získaní spätnej väzby bude Príručka LEAP zdrojom skúseností zozbieraných pri implementácii, ako aj zdrojom poznatkov o procesoch tvorby politiky na miestnej úrovni v oblastiach politiky celoživotného vzdelávania a vzdelávania dospelých.

Príručka s formulármi (šablónami) bude obsahovať podrobné pokyny k príprave jednoduchého politického dokumentu – od zhromažďovania údajov dôležitých pre VD, cez identifikáciu miestnych aktérov, zisťovanie viac o potenciálnych cieľových skupinách, vytváraní analýzy tréningových potrieb, podpore/propagácii VD, stanovenie normy kvality, identifikácia finančných zdrojov na skutočnú propagáciu niektorých tém. Dokument taktiež zachytí skúseností získané z pohľadu toho, čo fungovalo a čo by sa mohlo zlepšiť na základe realizácie školenia LEAP v IO3. 

Tento projekt je spolufinancovaný programom Európskej únie Erasmus+ 
Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté. 

Powered by LEAP Project