Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Prečo je vzdelávanie dospelých dôležité?

Ak sledujete priority súčasných európskych politík, vzdelávanie sa uvádza ako kľúčový aspekt ich implementácie a presadzovania. Dnes už nikto nepochybuje, že vzdelanie je dôležitým faktorom hospodárskeho rastu a sociálnej prosperity.
Trvanie projektu: November 2020 - február 2023 

O projekte LEAP

Cieľom projektu je prispieť k dosiahnutiu 15% podielu dospelých na vzdelávaní v rámci EÚ, ako sa uvádza v stratégii Európa 2020. K tomu je potrebné podporiť tvorbu politiky vzdelávania dospelých. V rámci tohto projektu sa zameriavame na samosprávy, aby sme im umožnili i) pochopiť a oceniť význam vzdelávania dospelých a ii) navrhnúť vlastné - lokálne stratégie vzdelávania (a/alebo zručností) dospelých.

Základná myšlienka projektu je obsiahnutá v Uznesení Rady o obnovenom Európskom programe pre vzdelávanie dospelých (2011), ktoré zdôrazňuje potrebu významne zvýšiť účasť dospelých na formálnom, neformálnom a informálnom vzdelávaní, či už na získanie pracovných zručností, aktívne občianstvo alebo na osobný rozvoj. Na dosiahnutie tohto cieľa treba zapojiť sociálnych partnerov a občiansku spoločnosť, ako aj ústredné, regionálne a miestne orgány.
V roku 2019 Rada EÚ prijala závery o kľúčovej úlohe politiky celoživotného vzdelávania pre posilňovanie schopnosti spoločnosti riešiť technologickú a zelenú transformáciu v záujme podpory inkluzívneho a udržateľného rastu, ktorý v súčasnosti znamená veľkú výzvu pre rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie dospelej populácie v Európe.
Témou sa zaoberajú aj Stratégie zručností OECD. Vyzývajú na zlepšenie systému riadenia vzdelávania dospelých na základe dlhodobej stratégie vzdelávania dospelých, ako aj na koordináciu medzi ministerstvami, jednotlivými úrovňami vlády a stakeholdrami. Taktiež koncept “Learning Cities” UNESCO je inšpiratívny pre tento projekt. 

1) Platforma LEAP ako otvorený vzdelávací zdroj (Open Education Resource). Platforma obsahuje výstupy projektu, tj vedomosti z oblasti tvorby miestnej politiky VD ako aj školiaci modul, a tiež bude slúžiť ako vstupná brána do otvorenej pracovnej skupiny ľudí, zaoberajúcich sa politikou VD.
2) Správa o trendoch a dynamike v tvorbe miestnych politík vzdelávania dospelých - výsledky mapovania situácie v „projektových“ krajinách (metodológia, výskum a správa o zisteniach) identifikuje príležitosti pre začlenenie vzdelávania dospelých pri tvorbe miestnych rozvojových stratégií.
3) Súbor nástrojov (Toolkit) pre tvorcov politiky vrátane tréningového modulu. Súbor nástrojov bude organizovaným balíkom poznatkov v oblasti tvorby politiky vo verejnej správe a vzdelávania dospelých. Pozornosť sa bude venovať príkladom vhodných tém občianskeho vzdelávania na miestnej úrovni/prípadovým štúdiám v oblasti klimatickej zmeny, digitálnym zručnostiam, zdravotnej výchove – hrozby pandémie.
4) Príručka tvorby miestnej politiky vzdelávania dospelých. Bude to praktický nástroj, podklad na vypracovanie jednoduchého plánovacieho dokumentu pre samosprávy.  

Primárnou cieľovou skupinou sú pracovníci samospráv, rozhodovatelia, členovia zastupiteľstiev, to znamená tí, ktorí budú pripravovať strategické dokumenty. Sekundárnou cieľovou skupinou sú zainteresované strany zapojené do ekosystému vzdelávania dospelých, ako sú poskytovatelia vzdelávania, vzdelávacie centrá, kultúrne centrá, občianska spoločnosť, zamestnávatelia, ktorí majú skutočný záujem na vytvorení dobrej politiky. Musia porozumieť problémom a spolupracovať s tvorcami politík s cieľom vytvoriť fungujúcu a efektívnu politiku. Konečným užívateľom je široká verejnosť, ktorá získa príležitosti na kvalitné vzdelávanie. Pracovníci samospráv budú testovať LEAP online školenie a súbor nástrojov (Toolkit). Plánujeme zapojiť minimálne 70 ľudí zo všetkých partnerských krajín projektu. Prostredníctvom diseminácie a multiplikačných podujatí však zasiahneme oveľa väčší počet zainteresovaných osôb.

Plánujú sa dve skupiny aktivít:
-„Horizontálne aktivity“ – všeobecné činnosti v oblasti riadenia a koordinácie projektu, ako sú projektové stretnutia, konferenčné hovory, interné správy, monitorovanie a hodnotenie, kontrola kvality, diseminácia s cieľom dosiahnuť výsledky projektu v požadovanej kvalite, ako sa uvádza v pláne riadenia projektu.
-„Aktivity tvoriace výstupy“ – činnosti vedúce k tvorbe jednotlivých intelektuálnych výstupov.
Pri realizácii projektu uplatňujeme jasné postupy:
-zber a spracovanie dát do správ
-na základe získaných údajov, vytvorenie sady nástrojov (Toolkit) a školenia, ich testovanie a následná spätná väzba
-prípravu podrobného návodu - Príručky na vypracovanie miestnej politiky VD a jej otestovanie. 

Hlavný dopad projektu očakávame na úrovni samosprávnej politiky miest (okresné mestá). Miestni politici získajú viac informácií o dôležitosti vzdelávania dospelých pre budúcnosť. Keď využijú vytvorené súbory nástrojov, školenia a príručku, dokážu tvorcovia politík formulovať jednoduchý dokument miestnej politiky.

Keď samosprávy začlenia tému vzdelávania a rozvoja zručností dospelých do svojej agendy, budú schopné v jednoduchých krokoch priniesť občanom viac možností vzdelávania a zaznamenajú zlepšenie miery účasti dospelých na vzdelávaní. Toto môže priniesť ďalšie výhody – spokojnejších občanov, lepšie kvalifikovanú pracovnú silu, prípadne nárast podnikateľských aktivít. 

PROCES REALIZÁCIE

Postupné kroky projektu LEAP 

1

MAPOVANIE

Existujúce trendy a dynamika tvorby VD na miestnej úrovni
november 2020 – september 2021
 

2

TVORBA

Súbor nástrojov (Toolkit) a online tréning v 6 jazykoch partnerov projektu
september 2021 – apríl 2022


3

PILOTNÉ ODSKÚŠANIE

a TESTOVANIE súboru nástrojov, úprava konečnej verzie
máj 2022 – október 2022 

4

VYUŽÍVANIE

Poskytnutie Príručky a dotazníkov projektu LEAP na využívanie
júl 2022 – február 2023 

Partneri LEAP

ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA

Slovensko

AINova je inštitúcia celoživotného vzdelávanie, najmä vzdelávania dospelých. Založená bola v roku 1996 ako mimovládna a nezisková organizácia, občianske združenie.
AINova poskytuje vzdelávanie a odborné poradenstvo v oblasti Európskych záležitostí a regionálneho a miestneho rozvoja. Inštitúcia aktívne podporuje európsku spoluprácu, zároveň chráni miestnu kultúru a kultúrne dedičstvo.

Website

MESTO NITRA

Slovensko

Nitra je jedným z najstarších slovenských miest, založené na siedmych kopcoch. Dá sa povedať, že je archeologickým rajom. Okrem bohatej histórie je mesto známe ako centrum poľnohospodárstva, alebo tiež ako mesto mladých ľudí a vzdelávania, nakoľko je domovom dvoch univerzít – Univerzity Konštantína Filozofa a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. 

Website

Radio ECCA, Fundación Canaria

Španielsko

Radio ECCA je centrom dištančného vzdelávania dospelých, založené v roku 1965 na Kanárskych ostrovoch, zároveň však je prítomné v 7 regiónoch Španielska (Kanárske ostrovy, Andalúzia, Extremadúra, Galícia, Murcia a Alicante) a má skúsenosti s VD aj vo vzdialených oblastiach akými sú Senegal, Kapverdy, a Mauretánia. Inštitúcia vyvinula program dištančného vzdelávania pre dospelých (formálneho aj neformálneho) už pred viac ako 55 rokmi využitím techniky (rádiovej alebo IKT). Podarilo sa jej dostať k rôznym skupinám obyvateľov, ako napríklad k rizikovým rodinám, ženám, nezamestnaným, podnikateľom, nemobilným ľuďom, migrantom, utečencom, alebo obyvateľom vidieka.  

Website

INSTITUT DE HAUTE FORMATION AUX POLITIQUES
COMMUNAUTAIRES

Belgicko                                 

IHF je nezisková inštitúcia založená v Bruseli v roku 2003. Cieľom IHF je pomáhať rôznym spoločnostiam (vrátane neziskových a tiež miestnym samosprávam) rozvíjať širšiu medzinárodnú spoluprácu cez špecializované tréningy zamerané na európske politiky a na európske hodnoty. 

Website

Inspectoratul Scolar Judetean Neamt

Rumunsko

Neamtská školská inšpekcia je aktívnym hráčom na poli profesionálneho rozvoja pracovníkov vo vzdelávaní, tiež poskytuje hodnotenie, poradenstvo, monitorovanie a podporu implementácie inovatívnych kurikul a vzdelávacích metód. Presadzuje vysokú kvalitu trvalého vzdelávania sa, využitím vedeckých metód na všetkých úrovniach – lokálnych, regionálnych aj národných.

Website

IDP SAS DI GIANCARLO COSTANTINO (ITALIAN
DEVELOPMENT PARTNERS)

Taliansko

IDP, so svojimi pobočkami v Taliansku a Bruseli, bola založená v roku 1996. IDP sa pri svojej činnosti spolieha na viac ako 20 ročné skúsenosti s tvorbou, podávaním a manažovaním úspešných projektov EÚ. Od 1999 IDP ponúka aj špecializované tréningové kurzy pre učiteľov na odborných školách a lektorov VD, zamerané na témy súvisiace s EÚ (EÚ inštitúcie, politiky, programy, projektový manažment atď.) Priemerne sa jedná o viac ako 1000 vyučovacích hodín pre viac ako 550 dospelých ročne. 

Website

Nevelok Haza Egyesulet

Maďarsko

Asociácia vzdelávacích center ECA je jednou z vedúcich NGO v Maďarsku, ktorá realizuje množstvo projektov a v spolupráci s mestským úradom prevádzkuje verejnú inštitúciu v meste Pécs. Cieľom ECA je podporovať základné občianske hnutia zo svojich vnútorných alebo vonkajších zdrojov, aby sa mohli ďalej rozvíjať a byť aktívne, aby podporili rozvoj ich blízkeho, alebo vzdialenejšieho okolia. ECA ponúka služby, tréningové aktivity a vzdelávacie programy zamerané na poradenstvo, posilňovanie, rozvíjanie, ako aj priority celoživotného vzdelávania. 
Website

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Slovensko

Univerzitu v projekte reprezentuje Pedagogická fakulta, ktorá má ambíciu byť modernou vysokoškolskou inštitúciou reagujúcou na potreby súčasnej spoločenskej praxe prostredníctvom základného a aplikovaného výskumu. Fakulta pripravuje učiteľov ako aj odborníkov v neučiteľských študijných programoch s možnosťou uplatnenia v štátnej a verejnej správe, regionálnom rozvoji, cestovnom ruchu, športe a rekreácii, hudbe, špeciálnej pedagogike a výchove v školských, mimoškolských, podnikateľských a iných vzdelávacích zariadeniach. Fakulta tiež vytvára podmienky na realizáciu rôznych programov kontinuálneho kvalifikačného štúdia a ďalších foriem celoživotného vzdelávania.

Website

Tento projekt je spolufinancovaný programom Európskej únie Erasmus+ 
Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté. 

Projekt LEAP 2020 Ref. 2020-1-SK01-KA2014-078381