Web Analytics Made Easy -
StatCounter

LEAP

SPRÁVA O TRENDOCH A DYNAMIKE V TVORBE MIESTNEJ POLITIKY VD

Trendy a dynamika v tvorbe politiky VD

Záverečná správa - zhrnutie

Čítajte online        Download

Prípadová štúdia Nitra Mapovanie situácie v partnerských krajinách projektu s dôrazom na možnosti miestnej politiky zahrnúť VD do svojich plánov 

LEAP predstavuje konkrétnu odpoveď na reálne výzvy, ktoré sú jasne definované vo viacerých EÚ dokumentoch na túto tému:

*Vzdelávanie a odborná príprava 2020 (Education and Training 2020, ET 2020 ) „Vzdelávanie dospelých je komplexná oblasť politiky, ktorú majú vo svojej kompetencii viaceré ministerstvá a agentúry na rôznych úrovniach tvorby politík (komunálnej, regionálnej, národnej). Táto spoločná zodpovednosť často vedie k fragmentácii a neefektívnosti.“

*Podrobná analýza politiky vzdelávania dospelých a jej efektívnosť v EÚ (In-Depth Analysis of AL Policies and Their Effectiveness in EU, DG EMPL) „potreba vytvoriť mechanizmy na zosúladenie politík na miestnej a regionálnej úrovni; a vybudovať vedomostnú základňu ako zdroj informácií o overených postupoch vo vzdelávaní dospelých“ a „rozvíjať regionálne, miestne a odvetvové spolupráce ako mechanizmy zosúladenia politík“.

Projekt taktiež podporuje koncepciu UNESCO a sieť Učiacich sa miest (Learning Cities ). Učiace sa mestá podporujú celoživotné vzdelávanie pre všetkých. Sú to mestá, ktoré:
- v každom sektore účinne mobilizujú svoje zdroje na podporu inkluzívneho vzdelávania od základného až po vysokoškolské
- oživujú učenie v rodinách a komunitách;
- uľahčujú prípravu na povolanie a kontinuálny profesný rozvoj na pracovisku;
- rozširujú potenciál využitia moderných vzdelávacích technológií;
- zvyšujú kvalitu a excelentnosť vo vzdelávaní; a
- podporujú kultúru vzdelávania sa počas celého života.

Mestá takto posilňujú postavenie jednotlivcov, sociálnu inklúziu, svoj hospodársky rozvoj, kultúrne napredovanie a udržateľný rozvoj.

Správa z mapovania predstavuje Intelektuálny výstup 2 (IO2) a je výsledkom analýzy miestnej politiky, najmä trendov a dynamiky, ktoré podporujú alebo brzdia rozvoj politiky VD na miestnej úrovni. 

Tento projekt je spolufinancovaný programom Európskej únie Erasmus+ 
Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté. 

Powered by LEAP Project