Web Analytics Made Easy -
StatCounter

LEAP

NÁSTROJE NA TVORBU POLITIKY VD PRE MIESTNE SAMOSPRÁVNE ORGÁNY

Súbor nástrojov pre tvorcov politiky, vrátane tréningového modulu. Je to systém poznatkov o tvorbe miestnych politík a vzdelávaní dospelých

Súbor nástrojov (Toolkit) predstavuje Intelektuálny výstup 3 (IO3). Bude obsahovať vzdelávacie zdroje ako sú prípadové štúdie, návody/odporúčania, osvedčené postupy a slovník pojmov s cieľom zvýšiť porozumenie, zavedenie a integrovanie priorít, stratégií a programov Európskej únie, ako aj z nich vychádzajúcich národných stratégií v oblasti politiky VD.
IO3 reaguje na potrebu vyrovnať rozdiely v implementácii EU politík v lokálnych/regionálnych politikách

Súbor nástrojov je určený najmä pre:

- Tvorcov politík na miestnej/regionálnej úrovni riadenia, ktorí majú za úlohu formulovať politiku a programy v oblasti vzdelávania dospelých, prípadne sociálnych záležitostí.

- Účastníkov vo vzdelávaní dospelých, predovšetkým pre poskytovateľov vzdelávania (formálneho a neformálneho sektora, malých a veľkých, verejných aj súkromných poskytovateľov) a študentov.

- Zainteresované strany (stakeholderov) v oblasti verejnej politiky a vzdelávania dospelých/celoživotného vzdelávania (pre vedeckú obec, akademickú obec, verejné agentúry)
- Občiansku spoločnosť všeobecne. 

Vzdelávací kútik pre samosprávy

Tento projekt je spolufinancovaný programom Európskej únie Erasmus+ 
Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté. 

Projekt LEAP 2020 Ref. 2020-1-SK01-KA2014-078381